Algemene Voorwaarden

Het gebruik maken van de diensten NT2 Idee betekent dat u de voorwaarden accepteert. NT2 Idee heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit.
Artikel 1: Inhoud site
NT2 Idee heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (aanbieders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. NT2 Idee draagt voor de inhoud van de geplaatste producten geen enkele verantwoordelijkheid.
Artikel 2: Overeenkomst
NT2 Idee probeert aanbieders en gebruikers van NT2 lesmateriaal tot elkaar te brengen. NT2 Idee is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieders en afnemers door gebruikmaking van de site.
Artikel 3: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
Voor het goed functioneren van de site verzamelt NT2 Idee informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan NT2 Idee onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van  NT2 Idee wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
NT2 Idee verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. NT2 Idee heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij NT2 Idee of aanbieders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste producten worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. NT2 Idee staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
Het is u niet toegestaan NT2 Idee op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van hardcopy voor eigengebruik en voor gebruik tijdens lesbijeenkomsten.
Artikel 5: Contacteren van aanbieders
Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
 • Een aanbieder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Een aanbieder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene.
Artikel 6 Uitsluiting
NT2 Idee behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van  NT2 Idee om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
NT2 Idee sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal NT2 Idee in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste producten;
 • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
 • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
 • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van NT2 Idee, waaronder de site, door een derde;
 • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NT2 Idee . Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 13.
Artikel 8: Vrijwaring
U vrijwaart NT2 Idee volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
Artikel 9: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. NT2 Idee heeft geen zeggenschap over deze websites. NT2 Idee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 10: Beveiliging
NT2 Idee spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. NT2 Idee legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Artikel 11: Diversen
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NT2 Idee zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door NT2 Idee aangepast worden. NT2 Idee adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook producten wenst te plaatsen op de site.
Artikel 12 Inhoud site
Iedere aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een product geeft u NT2 Idee toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
Het is uitdrukkelijk verboden producten te plaatsen op NT2 Idee op een andere wijze dan beschreven is op NT2 Idee.
NT2 Idee behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van producten in te korten of te wijzigen. NT2 Idee  behoudt zich ook het recht voor om producten zonder opgave van redenen te verwijderen van NT2 Idee. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
 • de betreffende producten zijn in een “verkeerde” rubriek geplaatst;
 • de producten zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • het betreffende product maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • het betreffende product en/of de in de beschrijving bevat discriminerende uitingen, pornografisch materiaal of is anderszins onrechtmatig.
 • producten en omschrijvingen die anderszins naar de mening van NT2 Idee aanstootgevend zijn;
 • er bestaat een vermoeden dat het onrechtmatig verkregen producten betreft;
 • U vrijwaart NT2 Idee tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw product inbreuk maakt op(intellectuele) eigendomsrechten van derden.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
NT2 Idee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De aanbieder is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste producten zoals deze op NT2 Idee wordt getoond.